Wyszukiwanie

Szkolenie po nowemu
Wpisany przez Damian   
Piątek, 09 Grudzień 2011 11:27

Od  wielu  lat  różne  środowiska  związane  z  bezpieczeństwem  ruchu  drogowego  sygnalizowały  konieczność  wprowadzenia  zmian  w  procesie  szkolenia  i  egzaminowania  kandydatów  na  kierowców.


Ustawa  o  kierujących  pojazdami...  wchodząca  w  życie  11.02.2012r.  wprowadza  nowe  regulacje zarówno  w  zakresie  szkolenia  osób  ubiegających  się  o  prawo  jazdy,  jak  również  w  zakresie  funkcjonowania  ośrodków  szkolenia  kierowców.
Jedną  z  istotnych  zmian  dyscyplinujących  proces  szkolenia,  jest  obowiązek  przedstawiania  Staroście  właściwemu  ze  względu  na  miejsce  prowadzenia  ośrodka  szkolenia  kierowców:

 • najpóźniej  w  następnym  dniu  roboczym  od  dnia  rozpoczęcia  kursu,  informacji  o  terminie,  czasie  i  miejscu,  w  którym  będą  prowadzone  zajęcia  wraz  z  listą  uczestników  kursu;
 • najpóźniej  3 dni  przed  planowanym  przeprowadzeniem  egzaminu  wewnętrznego,  informacji  o  terminie  i  miejscu  jego  przeprowadzenia;
 • w  terminie  14 dni  od  dnia  zakończenia  kursu  i  wydania  zaświadczenia  o  jego ukończeniu - następujących  danych  osób,  które  ukończyły  kurs:
 • imię  i  nazwisko,
 • data  i  miejsce  urodzenia,
 • nr  ewidencyjny  PESEL,
 • adres  zamieszkania,
 • zakres  ukończonego  kursu,
 • nazwisko  i  imię  odpowiednio  instruktora  lub  wykładowcy, który  prowadził  zajęcia,  jego  nr ewidencyjny  oraz  nr ewidencyjny  jednostki  szkolącej.

Powyższe  zmiany  mają  na  celu  uniemożliwić  dopisywanie  uczestników  kursu  w  czasie  jego  trwania,  spowodować  faktyczne  przeprowadzanie  egzaminu  wewnętrznego  oraz  określenie  terminu  rozpoczęcia  i  zakończenia  kursu.
Kolejną  zmianą,  która  powinna  wpłynąć  na  dyscyplinę  uczestników  kursu  jest  regulacja, zgodnie z którą;
„Ośrodek  szkolenia  kierowców  lub  inny  podmiot  prowadzący  szkolenie,  wydaje  osobie  ubiegającej  się  o  uzyskanie  uprawnienia  do  kierowania...  zaświadczenie  o  ukończeniu  szkolenia,  jeżeli  osoba  ta:

 • uczestniczyła  w  minimum  80%  przewidzianych  w  programie  zajęć - części teoretycznej,
 • uczestniczyła  we  wszystkich  przewidzianych  w  programie  zajęć - części praktycznej,
 • uzyskała  pozytywny  wynik  egzaminu  wewnętrznego”.


Aby się dowiedzieć, czy  powyższe  zmiany  spowodują  podniesienie  poziomu  posiadanej  wiedzy  i  umiejętności  przez  osoby  kończące  kursy  oraz  czy  instrumenty  i  środki kontrolne,  którymi  będzie  dysponował  Starosta  okażą  się  skuteczne,  trzeba będzie nieco poczekać, aż wspomniane normy prawne  zaczną funkcjonować w praktyce…
Ustawa  o  kierujących  pojazdami...  doprecyzowała  także  status  instruktora  podczas  jazdy  szkoleniowej określając iż,  „...wobec  instruktora  stosuje  się  przepisy  dotyczące  kierującego  pojazdem...”.
Wiele  istotnych  szczegółów  regulujących  proces  szkolenia  i  egzaminowania  osób  ubiegających się o  prawo  jazdy  przyniosą  stosowne rozporządzenia,  na  które  z  niecierpliwością  wszyscy  czekamy.  Mimo,  iż  do  wejścia  w życie ustawy   pozostały  już tylko 2 miesiące,  ciągle jesteśmy jeszcze na  etapie  projektów.
Jeśli  tylko  ostateczne  wersje  rozporządzeń  zostaną  ogłoszone,  niezwłocznie  poinformujemy naszych  Czytelników  o   szczegółowych, najważniejszych rozwiązaniach.

Autor:  Witold  Sambor