Wyszukiwanie

Rok 2011 w statystyce WORD
Wpisany przez kuba   
Czwartek, 10 Maj 2012 13:07

Rok 2011 był kolejnym, trudnym czasem tak dla Ośrodków Szkolenia Kierowców, jak i dla Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w całej Polsce. W dalszym ciągu kryzys odcisnął swoje piętno w całej branży zajmującej się szkoleniem i egzaminowaniem osób ubiegających się o prawo jazdy.

Podstawowym powodem takiego stanu rzeczy był  postępujący niż demograficzny, który spowodował dalszy spadek ilości osób ubiegających się o prawo jazdy. Niestety, tendencja ta w najbliższych latach będzie się nadal pogłębiać. Pod koniec roku obserwowaliśmy zwiększone zainteresowanie wśród potencjalnych kandydatów na kierowców chęcią uzyskania prawa jazdy, co było spowodowane planowanym wejściem w życie od 10 lutego 2012r. ustawy „O kierujących pojazdami”. Nowa ustawa miała wprowadzić także zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Każdy, kto miał zamiar uzyskać  uprawnienie do kierowania pojazdami, chciał zdać egzamin zanim wejdą w życie nowe przepisy. Jak się później okazało, Parlament odroczył o jeden rok obowiązywanie nowej ustawy, co bardzo szybko spowodowało „uspokojenie” na rynku „szkoleniowo-egzaminacyjnym”

               W  częstochowskim ośrodku egzaminowania  w 2011r. przeprowadzono łącznie (w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy) 19 496 egzaminów teoretycznych oraz 39 728 egzaminów praktycznych. Tzw. zdawalność, czyli odsetek osób, które zaliczyły egzamin z wynikiem pozytywnym -  wyniosła  77,3%  z teorii i  31,10% z egzaminów praktycznych. Szczegółowe dane dotyczące ilości przeprowadzonych egzaminów w rozbiciu na  poszczególne kategorie prawa jazdy, przedstawia tabela 1.


Jak w latach poprzednich, tak i w 2011r. najwięcej osób ubiegało się o prawo jazdy kat. „B”. Dla przypomnienia – ta kategoria prawa jazdy  uprawnia do kierowania samochodami osobowymi oraz innymi pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t. W zakresie tej kategorii prawa jazdy przeprowadzono łącznie 16 676 egzaminów teoretycznych i 34 320 egzaminów praktycznych.

Porównanie roku 2011 do 2010.

                W zakresie kat. „B” prawa jazdy – wystąpił ok. 8% spadek ilości przeprowadzonych egzaminów teoretycznych i ok. 16 % zmniejszenie ilości  egzaminów praktycznych. Zdawalność z teorii wyniosła 76,1%  i wobec roku 2010  spadła o niecałe 2%. Można stąd wysnuć wniosek, że teoretyczne przygotowanie kandydatów na kierowców w zakresie znajomości przepisów ruchu drogowego było niestety gorsze, aniżeli w poprzednim roku.

               W przypadku egzaminów praktycznych wskaźnik zdawalności dla kat. „B” prawa jazdy wyniósł 28,2% i utrzymał się praktycznie na tym samym poziomie, co w roku 2010.
Analizując ogólną liczbę przeprowadzonych egzaminów (teoretycznych i praktycznych) w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy i  porównując rok 2011 do roku 2010 należy wskazać, że w odniesieniu  do egzaminów teoretycznych wystąpił 4,8% spadek ilości takich egzaminów i ok.15% zmniejszenie ilości egzaminów praktycznych.
               Najczęstsze przyczyny niepowodzeń egzaminacyjnych na egzaminach praktycznych pozostają niezmienne od wielu lat. W odniesieniu do zadań egzaminacyjnych wykonywanych na placu manewrowym, były to najechania albo potrącenia pojazdem egzaminacyjnym pachołka lub tyczki oraz przejechania kołem pojazdu przez linie wyznaczające pas ruchu – takie błędy popełniane przez kandydatów ubiegających się o prawo jazdy kat. „B” powodują, że egzamin zostaje przerwany już na placu manewrowym, a osoba, która popełniła takie „wykroczenia”  – uzyskuje negatywny wynik całego egzaminu praktycznego.

               Podczas wykonywania zadań egzaminacyjnych  w ruchu drogowym, do poważnych błędów popełnianych przez zdających, należy zaliczyć nieudzielanie pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego przy przejeżdżaniu przez skrzyżowanie lub w trakcie zmiany pasa ruchu. Odnotowano także przypadki, kiedy to kandydaci na kierowców  nie stosowali się  do sygnałów świetlnych nadawanych przez sygnalizatory. Tego rodzaju zachowania osób egzaminowanych są szczególnie niebezpieczne, gdyż bezpośrednio wpływają na możliwość powstania zagrożenia dla zdrowia lub  życia  innych uczestników ruchu drogowego.
                 Zwracamy się więc z apelem do osób mających zamiar ubiegać się o uzyskanie prawa jazdy  oraz do wszystkich instruktorów nauki jazdy, aby już

 w czasie trwania szkolenia kształtować u przyszłych kierowców  bezpieczne zachowania, szczególnie w zakresie prowadzenia pojazdu  w ruchu drogowym, w tym szczególnie z uwzględnieniem dostrzegania potrzeb innych użytkowników drogi !!!

 Wszystkim powinno zależeć, aby coraz  bezpieczniej czuć się na drodze, gdyż każdy z nas – czy tego chce, czy nie -  staje się  uczestnikiem ruchu drogowego.

Bezpieczeństwo na drodze to nasz wspólna sprawa!!!

  Grzegorz Nowak