Wyszukiwanie

Rok 2010 w statystyce WORD PDF  Array Drukuj Array  Email
Wtorek, 10 Maj 2011 07:01

Ubiegły rok był bardzo trudnym okresem zarówno dla Ośrodków Szkolenia Kierowców, jak i dla Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Kryzys dotknął całą branżę związaną ze szkoleniem i egzaminowaniem osób ubiegających się o prawo jazdy. Główną tego przyczyną był pogłębiający się niż demograficzny, który spowodował drastyczny spadek ilości osób, które odbyły stosowne szkolenie, a następnie przystąpiły do egzaminu państwowego na prawo jazdy. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego jednoznacznie wynika, że tendencja ta w najbliższych latach będzie się niestety pogłębiać.

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie w 2010r. przeprowadzono łącznie (w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy) 20 747 egzaminów teoretycznych oraz 46 858 egzaminów praktycznych. Tzw. zdawalność, czyli odsetek osób, które zaliczyły egzamin z wynikiem pozytywnym -  wyniosła  78,9%  z teorii i  31,0% z egzaminów praktycznych. Bardziej precyzyjne dane dotyczące ilości przeprowadzonych egzaminów w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy, ilustruje tabela 1.

 

 

Tabela 1. Ilość przeprowadzonych egzaminów w 2010r. w rozbiciu na poszczególne kategorie prawa jazdy


 

 Jak bywało w latach poprzednich, tak i w 2010r. najwięcej osób ubiegało się o prawo jazdy kat. „B” czyli tej, która  uprawnia do kierowania samochodami osobowymi oraz innymi pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t. W zakresie tej kategorii prawa jazdy przeprowadzono 18 238 egzaminów teoretycznych i 41 308 egzaminów praktycznych.

Porównanie lat 2009 do 2010.

W zakresie kat. „B” prawa jazdy – wystąpił ok.26% spadek ilości egzaminów teoretycznych i ok. 4% zmniejszenie ilości przeprowadzonych egzaminów praktycznych. Zdawalność z teorii wyniosła 78% i utrzymała się na poziomie roku 2009. W przypadku egzaminów praktycznych wskaźnik zdawalności dla kat. „B” prawa jazdy wyniósł 29% i był nieznacznie niższy w porównaniu do roku 2009. Biorąc pod uwagę ilość osób, które ukończyły szkolenie podstawowe i w 2010r. przystąpiły po raz pierwszy do egzaminu na prawo jazdy kat. „B” odnotowano (w stosunku do roku 2009) ok. 18% zmniejszenie ilości takich kandydatów.

Analizując ogólną liczbę przeprowadzonych egzaminów (teoretycznych i praktycznych) w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy i  porównując rok 2009 do roku 2010 należy stwierdzić, że w odniesieniu  do egzaminów teoretycznych wystąpił ok.27% spadek ilości takich egzaminów i ok.8% zmniejszenie ilości egzaminów praktycznych. Gdy weźmiemy pod uwagę całkowitą ilość osób, które ukończyły szkolenie podstawowe w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy i w 2010r. przystąpiły po raz pierwszy do egzaminu państwowego  - odnotowano (w stosunku do roku 2009) ok. 21% zmniejszenie ilości takich kandydatów.

Główne przyczyny niepowodzeń egzaminacyjnych na egzaminach praktycznych, od dłuższego już czasu, pozostają niezmienne. W odniesieniu do I części egzaminu tj. jazdy na placu manewrowym, były to najechania albo potrącenia pojazdem egzaminacyjnym pachołka lub tyczki oraz przejechania kołem przez linie wyznaczające pas ruchu – takie błędy popełniane przez kandydatów ubiegających się o prawo jazdy kat. „B” powodują, że egzamin kończy się niepowodzeniem już na placu manewrowym. Podczas II części egzaminu tj. jazdy w ruchu drogowym, do poważnych błędów popełnianych przez zdających, należy zaliczyć nieudzielanie pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego przy przejeżdżaniu przez skrzyżowanie lub w trakcie zmiany pasa ruchu. Zdarzały się także przypadki, kiedy to kandydaci na kierowców  nie stosowali się  do sygnałów świetlnych nadawanych przez sygnalizatory. Tego typu nieprawidłowe zachowania młodych „adeptów kierownicy” są szczególnie niebezpieczne, gdyż bezpośrednio wpływają na możliwość powstania zagrożenia dla zdrowia, lub nawet  życia,  innych uczestników ruchu drogowego.
W tym miejscu warto więc wystosować apel zarówno do wszystkich osób ubiegających  się o prawo jazdy, jak i całego środowiska szkoleniowców, aby już podczas kursów kształtować u przyszłych kierowców  właściwe zachowania, szczególnie w zakresie bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Dobrze znamy  powiedzenie, że „czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał”. Warto więc wdrażać w życie to stare przysłowie, bo przecież wszystkim zależy, aby coraz  bezpieczniej czuć się na drodze.  Każdy bowiem ( w mniejszym lub większym stopniu) jest uczestnikiem ruchu drogowego.
Wszystkim  osobom, które zamierzają uzyskać prawo jazdy  życzymy, aby w momencie, kiedy będą już mieli w ręku upragniony dokument – mogli z satysfakcją powiedzieć: „ciężko było, ale nie żałuję, bo dzięki temu jeżdżę bezpiecznie”.

 

Grzegorz Nowak